Underhållsbidrag

Efter en skilsmässa eller separation aktualiseras frågan om hur barnens materiella behov bäst ska tillgodoses. Enligt föräldrabalken ska föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om ett barn bor mer hos den ena av föräldrarna, kan den andre föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag.

Den som har barnen boende hos sig mest efter en separation kan har rätt att få underhållsbidrag av den andre föräldern. Om föräldrarna inte kan enas kan boendeförälderns vända sig till Försäkringskassan och ansöka om underhållsstöd. Underhållsbidrag eller underhållsstöd ska motsvara barnens ekonomiska behov och fördelas mellan förädlarna efter respektives ekonomiska förmåga.

Om den underhållsskyldige föräldern har mycket god ekonomi kan det också bli aktuellt med ett så kallat standardtillägg. Det är inte ovanligt att föräldrar inte kan enas om storleken på underhållsbidraget och då kan de låta domstolen pröva frågan. Våra advokater och jurister biträder klienten genom avtalsförhandlingar och domstolsprocessen.

Innan du kontaktar advokat kan det vara bra att på egen hand försöka räkna fram storleken på underhållsbidraget. På Försäkringskassans hemsida finns ett beräkningsprogram som du kan ta hjälp av. Inför mötet med advokaten kan du ta fram ekonomiskt underlag som styrker dina och den underhållsskyldiges inkomster och utgifter.

Lämpligt är att beställa ut respektives inkomstdeklaration från Skatteverket. Om barnet har särskilda behov som kostar pengar bör du även ta med handlingar som visar det. Det kan röra sig om kostnader för fritidsaktiviteter, mediciner eller studier.

Föräldrars underhållskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken i vilken det framgår att föräldrarna ska utge underhållsbidrag åt barnen efter vad som är skäligt med beaktande av barnets behov och föräldrarnas samlande ekonomiska förmåga. Vid beräkning av underhållskyldigheten tas hänsyn till barnets sociala förmåner såsom barnbidrag eller studiebidrag, vilka reducerar underhållskyldigheten.

Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år men förlängs om barnet går i skolan efter 18 års dagen. Som längst är en förälder underhållsskyldig till dess barnet fyllt 21 år. Bor barnet växelvist föreligger ingen underhållsskyldighet. Om den underhållsskyldige föräldern har barnet boende hos sig minst fem sammanhängande dygn eller under en månad eller haft barnet boende hos sig i minst sex dygn får föräldern göra avdrag på underhållet med 1/40 per dygn. Om underhållskyldigheten inte har fastställts är det möjligt att kräva underhållsbidrag retroaktivt. Som längst kan man kräva tre år tillbaka, vilket innebär att det kan bli fråga om relativt höga belopp.

I tvister om underhållsbidrag kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Har du inte rätt till rättskydd kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp. Vi hjälper dig att utreda vilka möjligheter du har och tar hand om den formella ansökan.