Skadestånd

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Våra advokater och jurister biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar.

Ett skadeståndsmål handläggs av tingsrätt som första instans. Redan efter några månader efter att processen börjat möts parter och ombud på tingsrätten vid en s.k. muntlig förberedelse. Syftet med förberedelsen är att domstolen ska bringa klarhet i vad parterna vill, vilken bevisning som åberopas och planera den fortsatta processen.

Domstolen har även i uppgift att få parterna att förlikas, d v s komma överens. Många gånger kan parterna enas med hjälp av sina ombud, men om det inte går kommer domstolen efter en huvudförhandling att döma i målet. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten och hovrättens dom till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva ett mål krävs det prövningstillstånd som bara beviljas i undantagsfall.

Om skadeståndskravet uppstått genom brott och du inte fått din ersättning kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få din ersättning. Om den skadeståndsskyldige inte har några pengar kan du begära brottskadeersättning genom Brottsoffermyndigheten. Om skadeståndskravet uppstått i ett avtalsförhållande så ta med dig avtalet och andra handlingar till vårt första möte. Fundera även på övrig muntlig och skriftlig bevisning som styrker din ståndpunkt.

Rätten till skadestånd regleras i en rad lagar såsom skadeståndslagen, avtalslagen, köplagen och konsumenttjänstlagen. Huvudregeln är att den som genom vållande eller försummelse skadar någon annan ska ersätt skadan. Det kan röra sig om förmögenhetsskada eller kroppslig skada. Mellan köpare och säljare regleras skadeståndsansvarets i det avtal som ingåtts mellan parterna.

Privatpersoner kan genom sin hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Har man ingen hemförsäkring finns det möjlighet att ansöka om rättshjälp. Även företag kan genom sina försäkringar ha rätt till rättsskydd. Den som förlorar tvisten ska som huvudregel betala den andre partens rättegångskostnader. Har du rättsskydd eller rättshjälp behöver du bara betala en mindre del.