Personskada

En personskada är en fysisk eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Det kan till exempel vara en trafikolycka, en arbetsskada eller en misshandel. Oftast upplever den drabbade övergående besvär men ibland kan händelsen leda till långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga och omfattande kontakter med försäkringsbolag och försäkringskassa. Vi tar hand om den juridiska handläggningen och kommunikationen med bolag och myndigheter så att du kan fokusera på din hälsa.

Om du har oturen att bli skadad i en trafikolycka, bör du så fort som möjligt vända dig till en läkare som kan dokumentera dina skador. Även om du bara känner mindre besvär är det bra att en läkare undersöker dig och gör en notering i din journal.

Du kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar. Inkomstbortfall och ersättning för kostnader betalas enbart av en försäkring; vid en trafikolycka hanteras det via bilförsäkringen. Ersättning för sveda och värk, bestående ärr och invaliditet, kan du däremot få via flera olycksfallsförsäkringar, till exempel medlemskap i ett fackförbund eller hemförsäkringen. Var noga med att alltid kommunicera med försäkringsbolag via mejl eller brev då det är svårt att i efterhand komma ihåg exakt vad som sagts och deras handläggare alltid för anteckningar i ärendet.

Skulle besvären kvarstå är det viktigt att kunna påvisa samband, kausalitet, mellan din sjukdomsbild och trafikolyckan. Tidig dokumentation är av stort värde vid en tvist med försäkringsbolaget, som inte sällan ifrågasätter sambandet mellan olycka och besvär.

Var också noga med att spara kvitton för utlägg du får på grund av skadan. Då en skadereglering i många fall kan pågå under flera år, är det viktigt att du väljer en advokat som du trivs med och som är expert på trafikskador.

Den som drabbats av en trafikskada har rätt till trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men beräknas utifrån skadeståndslagens principer. Som skadedrabbad kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk, inkomstförlust, ersättning för vård- och behandlingskostnader och medicinsk invaliditet.

När det gäller trafikskadereglering är vår handläggning i de allra flesta fall helt kostnadsfri för klienten eftersom försäkringsbolagen betalar ombudets kostnader.

Om du blivit skadad i arbetet, varit utsatt för felbehandling inom sjukvården eller på annat sätt blivit skadad eller sjuk på grund av någons handlande kan det medföra problem av juridisk karaktär.

Det är relativt vanligt att den som drabbas av en personskada eller långvarig sjukdom har en annan uppfattning än försäkringskassan om vilken ersättning som ska utgå. Vi erbjuder våra klienter juridisk rådgivning och hjälp att processa mot försäkringsbolag och Försäkringskassa angående ersättning, sjukpenning, sjukersättning, livränta och SGI.

Ta med så mycket dokumentation du har till det inledande mötet med din advokat. Det kan vara intyg från behandlande läkare och specialister, inkomstdeklarationer, lönespecifikationer och tidigare anställningsavtal.

Enligt Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har den som drabbats av en arbetsskada rätt till livränta om arbetsförmågan är nedsatt med minst en femtondel, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år. Livräntan ska motsvara den inkomstförlust den skadedrabbade gör och utgår från din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Enligt lagen (1996:799) om patientskador ersätts skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. För att man skall ha rätt till ersättning krävs att skadan uppkommit genom vård och att skadan inte kunnat undvikas genom att ge barnslig på något annat sätt.

Ersättning för personskador som orsakas uppsåtligen av någon annan regleras i skadeståndslagen (1972:207).

I tvister om arbetsskada och patientskada är huvudregeln att klienten betalar ombudets kostnader privat då dessa inte ersätts av rättskydd (hemförsäkringen) eller rättshjälp (staten). Undantaget är patientskador där LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har meddelat ett beslut som du vill överklaga till patientskadenämnden. Då kan du få hjälp av rättsskyddet i din hemförsäkring.