Konsumenträtt

Det är inte ovanligt att konsumenter hamnar i tvister med företag. Ofta handlar tvisten om att priset inte stämmer med det man från början kom överens om eller att det är fel på den vara eller tjänst man köpt. Öberg & Heijne advokatbyrå biträder regelbundet både företagare och konsumenter i tvister.

Konsumenttvister avseende mindre belopp handläggs ofta av allmänna reklamationsnämnden (ARN) som avger vägledande beslut. Om tvisten handlar om ett större belopp är det bra att anlita en advokat som kan biträda genom domstolsprocessen och eventuella partsförhandlingar.

Konsumenttvister handläggs av allmän domstol. Inför det första möte med advokaten bör du ha gått igenom alla handlingar som rör dit ärende och kartlagt vilka bevis du har för din inställning. Ordning och reda ger effektiv handläggning. En konsumenttvist startar i regel genom att stämningsansökan ges in till den tingsrätt som ligger i konsumentens domsaga.

Om tvisten handlar om ett mindre belopp är det ofta lämpligt att först utreda ärendet med konsumentvägledaren i din kommun. I vissa fall kan det också vara lämpligt att låta allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens beslut är bara vägledande men de flesta seriösa företag följer deras anvisningar. Om du upplever att det är fel på en vara eller tjänst så tänk på att omgående skriftligen reklamera felet.

Det finns en rad lagar som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument. De man först tänker på är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till en konsument men med undantag för fast egendom.

Om det är fel på en vara kan du ha rätt att hålla inne betalning, kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Du kan även i vissa fall ha rätt till skadestånd. Konsumenttjänstlagen gäller arbete på lös och fast egendom och förvaring. En tjänst är att anse som felaktig om den inte utförts fackmannamässig, avviker från myndighets föreskrifter eller avtalet.

Om det tvistiga beloppet överskrider ett halvt basbelopp kan du genom din hemförsäkring ha rätt till rättsskydd. Du riskerar då bara att få betala en mindre del av rättegångskostnaden om du förlorar målet. Saknar du hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälp. Det är ombudet som ansöker om rättsskydd eller rättshjälp åt dig.