Internationell familjerätt

Under senare år har det blivit allt vanligare att föräldrar från olika länder bildar familj och därmed har även vårdnad, boende och umgängestvister med internationell prägel blivit fler. Antalet barn som förs bort från eller hålls kvar i ett land mot den ena förälderns vilja ökar. Internationella familjerättsliga tvister är ofta komplicerade och behovet av rättslig hjälp är stort.

Utrikesdepartementet är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda och kvarhållna barn och de är till dem du först ska vända dig med en ansökan om återförande. Utrikesdepartementet tar sedan kontakt med myndigheterna i det land barnet befinner sig i och kontrollerar om det är möjligt att på frivillig väg återföra barnet till Sverige.

Går det inte att finna en frivillig lösning så kommer tvisten prövas av domstol i det land barnet befinner sig i och i domstolsprocessen bör du ta hjälp av en advokat. Advokaten kan naturligtvis även hjälpa till med ansökan om återförande. I Sverige är det Stockholms tingsrätt som har behörighet handlägga mål om bortförande eller kvarhållande av barn.

Om du är orolig för att ditt barn ska föras bort från Sverige finns det en rad förebyggande åtgärder du som förälder kan vidta. Ta kontakt med familjerätten i kommunen och rådgör med dem och informera dem om din situation.

Skaffa dig kunskap om det land du misstänker att barnet kan föras till. Skaffa även kunskap om motpartens släktförhållanden och adresser i det andra landet. Informera personal på dagis och skola om din oro. Fotografera barnet och etablera ta så snart du kan kontakt med en advokat som kan hjälpa dig. Välj ett ombud som har erfarenhet av internationella vårdnadstvister och internationell familjerätt.

I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i ärende rörande bortförande och kvarhållande av barn. I dag är ungefär 80 länder knutna till Haagkonventionen som reglerar vilkets lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder till skydd för barnet. Enligt Haag konventionen ska det lands myndigheter som barnet bodde i innan bortförandet eller kvarhållandet fatta beslut kring barnet.

Det innebär att en boende- eller vårdnadstvist ska prövas av svensk domstol och att barnet ska återföras till Sverige om barnet bodde här före bortförandet. Bryssel II- förordningen anger att ett beslut som fattas av ett annat EU-land ska gälla i alla EU-länder och kunna verkställas.

Om ett land inte tillträtt Haag konventionen så finns det begränsade möjligheter för Utrikesdepartementet att hjälpa till då det är det landets lagar som gäller.

Att genom Utrikesdepartementet ansöka om återförande kostar ingenting. Tar du hjälp av advokat är det möjligt att ansöka om rättsskydd genom din hemförsäkring eller rättshjälp om du har låga inkomster och saknar försäkringsskydd. Du behöver då bara betala en del av ombudets kostnad i rättshjälpsavgift.