Brottmål

Öberg & Heijne advokatbyrå biträder dig oavsett vad du är misstänkt för. Vi tillvaratar dina rättigheter och är med på polisförhör, häktesförhandlingar och domstolsprocesser. Våra namnkunniga brottmålsadvokater har med framgång drivit ett antal uppmärksammade fall och anlitas både i offentliga och privata försvar.

Den som misstänks för ett brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare och kan själv välja advokat. Det är försvarsadvokatens uppgift att ”med flit och lojalitet” bevaka den misstänktes rätt. Advokaten närvarar vid förhör, häktningsförhandlingar, kvarstadsförhandlingar, analyserar bevisning, granskar förundersökningen och biträder klienten under huvudförhandlingen.

I vissa fall häktas, det vill säga frihetsberövas, den misstänkte under hela eller delar av tiden fram till rättegång. Under tiden i häkte kan den misstänkte åläggas restriktioner, vilket innebär att hen inte får kommunicera med någon annan än sin advokat. I advokatens roll ligger då även att förklara situationen för anhöriga, vara ett stöd för klienten under häktningstiden och hjälpa klienten i kontakter med åklagaren och andra myndigheter.

Enligt rättegångsbalken har den som misstänks för ett brott alltid rätt att anlita en försvarare. Domstolen förordnar regelmässigt försvarare för den som är anhållen eller häktad. Det samma gäller om påföljden är svårbestämd, den misstänkte är under 18 år eller om straffvärdet övergår sex månaders fängelse.

Under en förundersökning råder förundersökningssekretess. Det innebär att före förundersökningen är klar får varken den misstänkte eller försvararen reda på vad eventuella vittnen sagt och vad som i övrigt framkommit. Enligt förundersökningskungörelsen har den som är skäligen misstänkt för ett brott rätt att få reda på vad han är misstänkt för, att tolk närvarar under förhör och att handlingar översätts till ett språk den misstänkte förstår. Det är viktigt att känna till att den misstänkte inte är skyldighet att svar på frågor från polisen.

När det gäller offentliga försvar står staten för advokatens kostnad. Om den som fälls för ett brott har god ekonomi, kan domstolen besluta att den dömde ska betala en del av den offentliga försvarens kostnad.